Statut Stowarzyszenia Klub Aktywnych Mam

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

a) wspieranie matek, które szukają inspiracji i motywacji do działania oraz sposobu wykorzystania posiadanych talentów,

b) budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenie warunków do zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i przedsiębiorczości,

c) wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną,

d) prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim,

e) kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych,

f) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości,

g) kształtowanie pozytywnego i prawidłowego wizerunku rodziny, w tym wszechstronna pomoc rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturową, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej,

h) pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego,

i) wspieranie rozwoju dzieci,

j) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wsparcie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wsparcie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci),

k) podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę i ochronę zdrowia,

l) działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

m) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

n) wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,

o) promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

p) propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

q) organizacja i promocja wolontariatu.